Uw winkelmandje €0,00 btw
Off7
Off7
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - Algemeen
Algemeen systematisch aanbrengen van de algemene voorwaarden. De volgende voorwaarden en condities zijn toepasbaar op alle zaken van het bedrijf 2BOOST sprl.Zijn KLANTEN, volgens de voorwaarden en condities, zijn alle personen die een bestelling plaatsen bij 2BOOST sprl. De voorwaarden die : afwijkend, tegenstrijdig of complementair zijn, zelfs als ze gekend zijn, maken geen deel uit van het contract, behalve als dit is overeengekomen. De versie die van kracht is op de sluiting van de overeenkomst is pertinent.
 
ARTIKEL 2 - Informatie omtrent de toegangkelijkheid van de contractuele bepalingen
2BOOST sprl bewaard de tekst van het contract van de KLANT en stuurt de details van de bestelling via e-mail. De KLANT mag te allen tijde zijn persoonlijke gegevens, de details van de bestellingen en de facturen in de klantenzone raadplegen. De huidige voorwaarden en condities kunnen te allen tijden gevonden worden in onze online shop. De algemene voorwaarden moeten aanvaard worden voor de finalisatie van elke bestelling.
 
ARTIKEL 3- Sluiting van het contract
a) Na het vergaren van de persoonlijke informatie en na het klikken op de knop ''BETALEN'' in de laatste fase van de bestelling, plaatst de KLANT een bindende bestelling met de producten in het winkelmandje. Op dat moment aanvaard 2BOOST sprl de bestelling van de klant en de verkoopsoverkomst komt zo tot stand. De bevestiging is onmiddelijke na de bestelling opgesteld en wordt via e-mail verzonden naar de KLANT. Deze bevestiging van het ontvangen van de bestelling, informeert de klant dat de bestelling goed werd ontvangen door 2BOOST sprl. En anderzijds, krijgt de klant via deze weg al zijn belangrijke klantgegevens. Bij het niet ontvangen van de afdrukgegevens of betaling binnen de 2 weken, heeft 2BOOST sprl geen enkele verplichting betreffende de bestelling van de KLANT.
b) Voor alle bestellingen met aflevering aan een ander adres, wordt de KLANT beschouwd als de voornaamste KLANT. Door deze bestelling uit te voeren, de uitvoerder, is hier de KLANT, geeft hier impliciet zijn akkoord.
c) Alle bestellingen zal naar de klant zelf gefactureerd worden, volgend naar de persoonlijke gegevens die in de klantenzone werd gevonden, en niet naar een derde.
d) Het bedrijf 2BOOST sprl aanvaard geen enkele aanvraag van drukopdrachten, als:
- de inhoud van het drukwerk of de realisatie van de opdracht tegenstrijdig zou zijn met het geldige strafrecht of als strafbaar feit gerechtelijk vervolgd zou kunnen worden;
- het drukwerk heeft racistische, xenofobische, geweldverheerlijkende, extremistische en andere anticonstitutionele doeleinden heeft;
- de inhoud van het drukwerk is van seksistische aard; ou si
- het drukwerk algemene ethische grondwaarden schendt of om andere redenen in strijd is met de goede zeden.
Het bedrijf 2BOOST sprl heeft het recht om een account definitief te sluiten in geval van herhaaldelijke aanvragen van dergelijke drukwerken.
e) La société 2BOOST sprl ne demande aucune commande minimale.
f) De KLANT heeft de mogelijkheid om in Nederlands of in het Frans een bestelling te plaatsen.
 
ARTIKEL 4. - Het heroepingsrecht
Het heroeppinsrecht is niet van toepassing op afstand voor de levering van goederen die werden gemaakt volgens de aanwijzingen en specificaties van de KLANT.
Droit de rétractation
De KLANT heeft het recht om de huidige overeenkomst te herroepen binnen de veertien dagen zonder enig motief. De heroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag dat de KLANT of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste fysieke goed bezit. br /> Om dit recht uit te oefenen, moet de KLANT 2BOOST sprl op de hoogte brengen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld. Schriftelijk per post, fax of e-mail).
Om de heroepingstermijn na te leven volstaat het om uw medelingen betreffende uw uitoefening van het heroepingsrecht te verzenden voordat de termijn is vertreken. br />De gevolgen van de herroeping
In geval van herroeping door de KLANT, zal 2BOOST sprl u alle ontvangen betalingen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit een door u gekozen ander wijze van levering dan de door 2BOOST sprl geboden goedkoopste standaard levering), zonder onnodige vertraging, en ten laatste veertien dagen nadat 2BOOST op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. 2BOOST sprl zal de terugbetaling doen via de door de KLANT gebruikte betaalmiddel, tenzij de KLANT uitdrukkelijk anders heeft ingestemd ; in ieder geval zal voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht voor de KLANT. 2BOOST sprl mag wachten met de terugbetaling todat 2BOOST sprl de goederen terug heeft ontvanen of al de KLANT een bewijs heeft van terugzending van de goederen, afhangend van wanneer het tijdstip eerst valt.
De KLANT moet het goed terugsturen of teruggeven, aan 2BOOST sprl zonder onnodige vertraging en, in alle geval ten laatse veertien dagen nadat de KLANT zijn beslissing van heroeping van het huidige contract te hebben gecommuniceerdDeze termijn wordt geacht voldaan te zijn als de KLANT het goed voor het einde van de termijn van veertien dagen.
De KLANT zal de kosten van de terugzending zijn voor zijn rekening.
Enkel de KLANT is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vaststelt
 
ARTIKEL 5. -Levering, risico-overgang
a) De termijn voor de productie of levering van deze webwinkel, stemmen overeen met de desbetreffende stand van de planning. De totale levertijd komt voort uit het ontvangen van de betaling, de bestanden, de termijn van productie en de levertijd. De werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag en in geen geval zaterdag, zondag en feestdagen.
b) Bij niet-naleving van levertermijnen die door de opdrachtnemer uitdrukkelijk als bindende levertermijnen werden bevestigd, wordt de vervangingsplicht van 2BOOST sprl beperkt tot de hoogte van de orderwaarde. Verdere claims zijn uitgesloten, behalve wanneer de overschrijding van de als bindend bevestigde levertermijn berust op een opzettelijke of grove nalatige schending van de plicht van de 2BOOSt sprl of van KLANT.
c) De levertijd wordt verlengd in alle gevallen van overmacht met de tijdsduur van de belemmering. Als overmacht gelden : stakingen, storingen op de werkplek - in het bijzonder problemen bij het overdragen van gegevens- die een belangrijke impact hebben op de levering van de goederen. Deze gelden ook, als de belemmeringen optreden bij de klant, bij 2BOOST sprl of bij een leverancier van 2BOOST sprl. d) Wanneer de producten tijdelijk of langdurig niet leverbaar zijn of wanneer de levering door 2BOOST sprl vertraging oploopt, zal 2BOOST sprl onmiddelijk contact met de KLANT opnemen en u informeren inzake de situatie. Dit kan - in het geval van toebehoren - ook gebeuren, omdat al tijdens het selectie- of bestelproces wordt aangegeven dat producten niet beschikbaar zijn of er vertraging van de leveringen ontstaan.
e) De keuze van het transportbedrijf behoort tot het bedrijf 2BOOSt sprl en kan in geen geval beïnvloed worden door de KLANT. De levering is tot aan de stoeprand. De leveringen worden overhandigd aan de personen die op het adres van de ontvanger worden aangetroffen.
 
ARTIKEL 6 - Betaling
a) De op de website vermelde prijzen gelden onder het voorbehoud, dat de aan de offerte van de klant ten grondslag liggende ordergegevens ongewijzigd blijven. De facturatie geschiedt in Euro.
b) Als de bestelling opnieuw wordt geleverd bij de KLANT, om redenen die de klant dient te rechtvaardigen, dan zijn de kosten voor de KLANT. Indien de KLANT een ondernemer met vestiging in de EU, buiten België is en een geldig BTW-nummer heeft, wordt de factuur zonder BTW opgemaakt. Indien de levering vanwege een verkeerd BTW-nummer als belastingvrij werd behandeld en dat berust op een onjuiste vermelding van de KLANT, blijft de ondernemer het belastingbedrag verschuldigd. Indien de klant een ondernemer is met vestiging in landen buiten de EU, wordt de factuur zonder vermelding van BTW opgemaakt.
c) Om gebruik te kunnen maken van een een uitvoerlevering zonder BTW zijn de gegevens van de KLANT (=contractant) beslissend. De KLANT moet voldoen aan de persoonlijke voorwaarden voor deze belastingvrijstelling. Met eventueel volgende personen (van ontvangers afwijkend van de KLANT of doorverzendingen) kan door 2BOOST sprl met het oog op de belastingvrijstelling geen rekening worden gehouden. d) De bijkomende kosten :
- De verzendkosten staan vermeldt in onze online webwinkel en dit tijdens het bestelproces.
e) De verschilllende betaalmethodes staan vermeld tijdens het bestelproces.
f) De prijzen, op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Speciale acties zijn later niet van toepassing.
g) In geval van weigering van de goederen, is de KLANT de betaling verschuldigd, behalve als de KLANT gebruik maakt van het aan hem toegekende herroepingsrecht. De KLANT moet de uitstaande schuld, tegen een van de rente van 1 % per maand (12 % per jaar) betalen. Eén betalingsherinnering zal door ons verstuurd worden en er zal een bedrag van 15 euro in rekening gebracht worden. Indien geen enkele betaling niet binnen de 8 dagen, na het toesturen van de herinnering, wordt uitgevoerd, zal 2BOOSt gerechtelijke stappen ondernemen.
h) Als een bestelling van de KLANT een grote hoeveelheid papier of karton, speciale materialen of voorbereidend werk vereist, dan kan er een vooruitbetaling gevraagd worden.
i) Indien de naleving van de betalingsplicht vanwege een na het sluiten van de overeenkomst opgetreden of bekend geworden verslechtering van de financiële positie van de KLANT gevaar loopt, kan 2BOOSt sprl een vooruitbetaling of onmiddellijke betaling van alle huidige facturen. Bij de nog niet te betalen facturen, zal 2BOOST de niet geleverde koopwaar behouden en zal de huidige werkzaamheden stopzetten. 2BOOST sprl behoudt deze rechten, ook als de KLANT niet betaald terwijl hij wel een betalingsherinnering heeft ontvangen.
j) In geval van wijzigingen, die de klant wil aanbrengen, na de verzending van zijn bestelling, deze wijzigingen mogen in rekening gebracht worden met een forfaitair bedrag van 10,00 euro waar ook BTW moet bijgerekend worden. Bij het wijzigen van de verzending of van het leveradres, zal de werkelijke veroorzaakte kosten in rekening gebracht.
 
ARTIKEL7 - Facturering
De factuur wordt via e-mail in PDF-formaat verzonden. Deze PDF-factuur verzonden via e-mail is evenwaardig aan een factuur op papier en geeft het recht op aftrek van voorbelasting en bedrijfskosten. Indien nodig, kan er een duplicata aangevraagd worden aan 2BOOST sprl. Br /> De facturen worden aangemaakt op naam van de KLANT, de naam dat werd aangeduid tijdens de bestelling. Wijzigingen van de factuurgegevens zijn achteraf niet mogelijk tenzij de factuur gebaseerd is op het foutief overnemen van de factuurgegevens. Ook het achteraf omstellen naar een ander factuuradres is niet mogelijk.
 
ARTIKEL 8 - Eigendomsvoorbehoud
Totdat alle schulden zijn betaald, inbegrepen alle schulden van huidge rekeningen, te betalen in heden of in de toekomst aan 2BOOST sprl. De geleverde producten blijven eigendom van 2BOOST sprl.
 
ARTIKEL 9 - Garantie
a) De KLANT moet controleren of de gegevens die worden verzonden met het contract overeenkomen.
b) De KLANT moet zijn klachten tegen eventuele gebreken schriftelijk binnen de week, vanaf ontvangst van de levering, meedelen. Anders is het claimen van de garantie van 2BOOSt sprl uitgesloten. Om de termijn te respecteren, volstaat een tijdige verzending. Verborgen gebreken, die niet zichtbaar zijn tijdens de verplichte onmiddelijke contrôle van de goederen bij 2BOOST sprl, moeten schriftelijk gecommuniceerd worden binnen een termijn van 2 weken nadat de goederen het depot hebben verlaten.
c) In geval van gerechtvaardigde klachten, heeft de KLANT de keuze uit: een rechtzetting van de gebreken of de vervanging. 2BOOST sprl heeft het recht om de gekozen methode van rechtzetting van de gebreken te weigeren, enkel als het mogelijk is aan zeer hoge kosten en dat de andere methode van rechtzetting is mogelijk zonder enige nadelen voor de KLANT. 2BOOST sprl garandeert de gebreken van de producten te voorkomen, zonder verplichtingen , een rechtzetting van de gebreken of de vervanging. In alle gevallen, zal de rechtzetting van de gebreken beperkt zijn aan de waarde van de bestelling. Dit is hetzelfde, in het geval van gerechtvaardigd reclamaties om de rechtzetting of de vervanging. In geval van vertraagde, onbestaande of niet bevredigende rechtzetting van de gebreken, kan de KLANT het contract beëindigen. Aansprakelijkheid voor gevolgsschade is uitgesloten.
d) Gebreken van gedeeltelijke reeds geleverde goederen, geven niet het recht om de volledige levering te weigeren, behalve als de gedeeltelijke levering niet van belang is voor de KLANT.
e) Voor afwijkingen van de natuur van het gebruikte materiaal, is 2BOOST sprl is slechts ter hoogte van de eigen claims tegen de toeleverancier aansprakelijk.In dergelijke gevallen is 2BOOSt sprl van zijn aansprakelijkheid ontbonden wanneer hij zijn vorderingen jegens de toeleveranciers aan de KLANT afstaat. 2BOOST sprl is aansprakelijk als een borgsteller indien er vorderingen jegens de toeleverancier door de schuld van de opdrachtnemer niet van toepassing zijn of zulke vorderingen niet gerealiseerd kunnen worden.
f) Als de klant niet overeenstemmende gegevens met de bepalingen van 2BOOSt sprl verstuurt, dan zijn de richtlijnen va de gegevenseisen van toepassing.
g)Meer- of minderleveringen tot 5% van de bestelde hoeveelheid kunnen vanwege de drukprocedure in sommige gevallen mogelijk zijn.
 
ARTIKEL 10 - Aansprakelijkheid bij schade
a) Indien 2BOOST sprl op verzoek van zijn KLANT de goederen naar een andere plaats dan de plaats van levering verstuurt, is het risico voor de KLANT vanaf het moment dat 2BOOST sprl de goederen aan het transportbedrijf of alle andere personen of instellingen, die de opdracht hebben om dit naar de klant te brengen, overdraagt.
b) Aanspraken van de KLANT op schadevergoeding zijn, behoudens de hierna vermelde regelingen uitgesloten, wanneer de schade niet met opzet of door grove nalatigheid werd veroorzaakt. Dat geldt ook bij licht nalatig plichtsverzuim van onze gedelegeerde personen.
c) De bovenstaande vrijwaring van de aansprakelijkheid geldt niet als 2BOOST sprl nalatig is geweest op gebied van belangrijke contractuele plichten die wij niet zijn nagekomen. De verplichting van 2BOOSt sprl is, in dit geval, slechts beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade. In het bijzonder, 2BOOSt sprl is niet verantwoordelijk voor gemiste bedrijfswinst of gemiste besparingen. Dit geldt ook voor alle schade dat werd veroorzaakt door onze werknemers, vertegenwoordigers en gedelegeerde personen. Zodra de goederen aan de vervoerder zijn overhandigd, uiterlijk bij het verlaten van 2BOOST sprl, draagt de KLANT het risico voor de goederen. De risico-overgang op KLANT gebeurt ook bij franco- en franco-thuis-leveringen. Iedere levering waarbij sprake is van een uitwendige beschadiging, mag door de KLANT alleen met constatering van de schade jegens vervoerder worden aangenomen
d) Alle documenten die naar 2BOOST sprl werden verzonden , zullen met zorg behandeld worden. Aansprakelijkheid bij beschadiging of verlies aanvaard 2BOOSt sprl alleen tot de materiaalwaarde. Ander klachten worden uitgesloten.
e) 2BOOSt sprl controleert enkel de gegeve,s in het geval van beeldresolutie, het afloopgebied, het formaat en de samenvoeging van de fonts. 2BOOST sprl is niet verantwoordelijk voor de spellings- en zetfouten, interpunctie, de kleurenweergave of problemen die door de overschrijding van de maximum inktbezetting van 300% ontstaan. 2BOOSt sprl controleert de overdrukken-instellingen en de positie van vouw- en perforatielijnen, omdat hier creatieve overwegingen op de voorgrond kunnen staan.
 
ARTIKEL 11 - Verantwoordelijkheden
Het drukwerk en de elektronische publicaties worden aan de hand van de aangegeven inhoud door de KLANT vervaardigd. Om deze reden is de klant jegens de 2BOOST aansprakelijk voor het feit dat hij voor het gebruik, de doorgifte en de verspreiding van alle verstrekte gegevens resp. beschikbaar gestelde templates incl. teksten en beeldmateriaal onbeperkt gerechtigd is. De klant is bovendien aansprakelijk voor het feit dat door de vervaardiging van het door hem in opdracht gegeven drukwerk geen commerciële beschermingsrechten of auteursrechten van derden worden geschonden en de inhoud niet indruist tegen concurrentievoorschriften of tegen de goede zeden.
 
ARTIKEL 12 - Rechten en claims van derden
De KLANT verplicht zich om alle door 2BOOSt sprl geleverde producten en diensten alleen zo te gebruiken, dat er geen rechten van derden worden geschaad of geschonden. Anders is de KLANT verplicht om 2BOOST sprl van alle hieruit voortkomende claims van derden te vrijwaren.
 
ARTIKEL 13 - Reclame
2BOOST sprl mag, met de instemming van de KLANT, zijn reclame op gepaste wijze maken.
 
ARTIKEL 14 - Verzending en opslag van drukgegevens
Indien de KLANT de drukgegevens verzendt onverschillig op welke wijze, vooral echter bij elektronische verzendingen van de drukgegevens en uitwisseling van drukgegevens, aanvaardt 2BOOST sprl geen enkele aansprakelijkheid voor de transmissie of bewaring van de drukgegevens. Drukgegevens worden door de 2BOOST sprl niet opgeslagen. De opdrachtnemer zorgt niet voor vervanging van verloren gegane gegevens, indien gegevens moeten worden opgespoord of moeten worden hersteld; dit komt voor rekening van de KLANT.
 
ARTIKEL 15 - Privacyverklaring
De privacyverklaring is beschikbaar in de voettekst van onze website.
 
ARTIKEL 16 - Toepasselijk recht, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank
Dit Verdrag is onderworpen aan het Belgische recht.
In geval van onenigheid of geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van dit Verdrag, zijn enkel de rechtbanken van Luik territoriaal bevoegd.
 
ARTIKEL 17 -Auteursrecht
a) Alle berichten, afbeeldingen en de lay-out van de website van2BOOST sprl dienen uitsluitend ter informatie van onze klanten. Het gebruik gebeurt voor eigen risico. Alle gegevens van dit aanbod zijn door het auteursrecht beschermd; het kopiëren en afdrukken van de gehele website zijn alleen toegestaan indien dit voor de bestelling bij deze firma is bedoeld. Iedere verdergaande bewerking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of publieke weergave gaat het normale gebruik te boven en is een overtreding van het auteursrecht, die strafrechtelijk wordt vervolgd en tot schadevergoeding verplicht. Alle andere op onze website geciteerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen en logo's zijn uitsluitend eigendom van de desbetreffende eigenaars. Alle rechten voorbehouden.
b) 2BOOSt sprl behoudt alle rechten voor, met name het auteursrecht inclusief alle exploitatierechten en naburige rechten op de door ons geleverde diensten. De KLANT verwerft op onze diensten een eenvoudig gebruiksrecht, dat wat ruimte betreft betrekking heeft op het gebied van het Belgisch territorium in het contract vermelde gebruiksdoel en de hiervoor gebruikelijke wijze van gebruik. Een uitzondering op dit gebruiksrecht vormen het recht op vermenigvuldiging, het recht op verspreiding, het recht op openbare toegankelijkheid, het uitzendrecht en het recht op weergave door middel van beeld- en geluidsdragers.Voor verdergaande gebruiksrechten is een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst nodig.
c) Wanneer de KLANT beeld- of tekst - of andere gegevens en/of andere ontwerpen naar2BOOSt verstuurt, in welke vorm dan ook - ontvangen, verzekert de KLANT dat hij hier vrij over kan beschikken en dat voor de exploitatie daarvan geen rechten van derden in de weg staan.
d)De klant stelt 2BOOSt sprl met het geven van de opdracht vrij van welke aanspraken van derden dan ook, die betrekking hebben op de aan 2BOOSt door de KLANT ter beschikking gestelde beeld-, tekst- of overige gegevens en/of andere ontwerpen.
e) De KLANT verwerft op grond van het met 2BOOST sprl gesloten contract geen rechten op merken of overige industriële eigendomsrechten die 2BOOST sprl toekomen. Voor de toekenning van dergelijke rechten is een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst nodig.
f)2BOOST sprl is niet verplicht de KLANT gegevens of andere in het kader van onze dienstverlening verkregen of verworven tussentijdse producten zoals bijv. litho´s of drukplaten ter beschikking te stellen.